o projekcie

Przebudowa wiaduktu w km 51+133,40 nad linia kolejową PKP Staszów - Chmielów.


Planowana przebudowa ma na celu zahamowanie procesów degradacji wielu elementów wiaduktu i zapewnienie odpowiedniej trwałości konstrukcji obiektu.


Projektuje się następujący zakres robót na obiekcie:

 • usunięcie wszystkich warstw nawierzchni wraz z izolacją oraz rozbiórkę kap chodnikowych wraz z krawężnikami betonowymi i gzymsami na przęsłach i przyczółkach,
 • rozbiórkę istniejących barier ochronnych i osłon przeciwpora żeniowych,
 • wykonanie warstwy wyrównawczej na nadbetonie z zaprawy niskoskurczowej,
 • wykonanie gzymsów z elementów prefabrykowanych oraz zabetonowanie kap chodnikowych,
 • montaż krawęż ników kamiennych,
 • wykonanie nawierzchni na jezdni (4 cm asfaltu twardolanego + 4 cm SMA) i na chodnikach nawierzchni żywicznej,
 • wykonanie bitumicznych przekryć dylatacyjnych nad przyczółkami,
 • montaż sztywnych barier ochronnych i nowych osłon przed porażeniem prądem w przęsłach nad torami PKP,
 • wykonanie i montaż elementów odwodnienia (wpusty, sączki, rurociągi zbiorcze, ścieki naskarpowe),
 • naprawy i reprofilacje elementów betonowych oraz zabezpieczenie powierzchniowe betonu,
 • konserwację łożysk stalowych,
 • rozbiórkę istniejących umocnień stożków, skarp i schodów i wykonanie nowych umocnień w postaci płaszcza żelbetowego.

Po przebudowie obiekt będzie zawierał jezdnię o szerokości 7,0 m oraz obustronne chodniki o szerokości 1,5 m każdy.


obecny stan wiaduktu

schematy

Plan zagospodarowania terenu.


wiadukt plan zagospodarowania terenu

Rzut poziomy wiaduktu po przebudowie


wiadukt rzut poziomy wiaduktu po przebudowie