galerie

17 grudzień 2014

aktualności

Uroczyste oddanie II-go etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 na trasie Staszów – Osiek. Zakończono budowę obwodnicy miasta Osiek.


Dobiegł końca II etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 na trasie Staszów – Osiek, polegający na budowie obwodnicy Osieka. 17 grudnia br. nastąpiło oficjalne otwarcie obwodnicy miasta Osiek.  W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich: Marszałek Województwa Adam Jarubas, Wicemarszałek Województwa Jan Maćkowiak członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski. Obecni byli także samorządowcy powiatu staszowskiego: starosta Michał Skotnicki, burmistrz Osieka Rafał Łysiak, przedstawiciele Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Dyrektor Naczelny Damian Urbanowski oraz mieszkańcy Osieka i powiatu staszowskiego. Uczestnikiem uroczystego otwarcia, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej inwestycji, był również przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Pan dyrektor Zbigniew Wybacz.


Dwuetapowa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 rozpoczęła się wiosną 2013r. Pierwszy etap zadania polegał na rozbudowie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 765 na ponad 17 kilometrowym odcinku od Staszowa do Osieka i zakończył się 17 września br. oficjalnym otwarciem, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz województwa świętokrzyskiego. W ramach pierwszego etapu inwestycji wykonano jednojezdniową drogę dostosowaną do klasy technicznej G o kategorii ruchu KR4 i nośności nawierzchni 115kN/oś. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 polegała na wykonaniu:


 • jezdni o szerokości 7,0m i nawierzchni z mieszanki SMA, układanej na warstwie betonu asfaltowego oraz podbudowie wykonanej w technologii recyklingu głębokiego na miejscu z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE
 • poboczy z kruszywa o szerokości 1,25 m,
 • chodnika o szerokości 2,0m łączącego Staszów z ośrodkiem wypoczynkowym w Golejowie,
 • ciągu pieszo-rowerowego o szer. 3,5m łączącego budowaną obwodnicę Osieka z miastem Osiek o dł. ok. 300m,
 • 11 zatok autobusowych wraz z peronami,
 • przebudowy skrzyżowań z drogami powiatowymi oraz pozostałych skrzyżowań zwykłych,
 • ekranów akustycznych w miejscowości Wiśniówka,
 • odwodnienia poprzez oczyszczenie, pogłębienie uszczelnienie matami bentonitowymi rowów otwartych oraz wykonanie przepustów pod drogą główną, drogami bocznymi i zjazdami,
 • oznakowania poziomego i pionowego,
 • remontu wiaduktu kolejowego w m. Osiek.

Druga część zadania polegała na zaprojektowaniu i wybudowaniu obwodnicy miasta Osiek. Budowa rozpoczęła się wiosną br. Oddana do użytku 17 grudnia br. obwodnica Osieka ma na celu przeniesienie ruchu tranzytowego poza centrum miasta. W stanie istniejącym droga wojewódzka nr 765 przebiega przez zwartą zabudowę jednorodzinną, która uniemożliwia rozbudowę i dostosowanie parametrów drogi do klasy technicznej G. W ramach budowy obwodnicy Osieka wykonano m.in.:

 • nową drogę o szerokości 7,0 m z obustronnymi opaskami 0,5 m i poboczami 1,5 m, o nawierzchni dostosowanej do przenoszenia obciążenia 115 kN/oś i warstwie ścieralnej z mieszanki SMA, która jest zaliczana do cichych nawierzchni pozwalających zredukować poziom hałasu drogowego,
 • ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż całej obwodnicy o szerokości 3,5 m,
 • dwie zatoki autobusowe,
 • drogi gospodarcze do działek sąsiadujących z projektowaną obwodnicą o szerokości 3,5m (5,5m w miejscu mijanek),
 • miejsce kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych wraz z miejscami postojowymi dla pojazdów ciężarowych i osobowych.

Ukończona inwestycja wpisuje drogę wojewódzką 765 w sieć ważnych szlaków komunikacyjnych południowo-wschodniej Polski. Trasa ta, z jednej strony jest przedłużeniem drogi krajowej 78, a z drugiej łączy dwie drogi krajowe: nr 73 i nr 79. Ponadregionalne znaczenie drogi wojewódzkiej nr 765 wzrosło po zakończeniu budowy mostu na Wiśle w Połańcu. Obie inwestycje sprawiają, że powiat staszowski zyskuje bezpośrednie połączenie z Podkarpaciem.